Rechtsgebieden


Onze leden zijn actief op de volgende rechtsgebieden:

 1. arbeidsrecht: CAO's, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag, ontbinding van arbeidsovereenkomsten, afvloeiingsregelingen, gevolgen van fusies en bedrijfsovernames, medezeggenschapsrecht, ondernemingsraden;
 2. ondernemingsrecht: Vennootschapsrecht, joint ventures, fusies, overnames, overdracht van ondernemingen, concernstructuur, structuurvennootschappen, maatschap, firma, samenwerkingsovereenkomsten;
 3. contractenrecht: Distributie- en licentieovereenkomsten, franchisecontracten, algemene voorwaarden en overige commerciële overeenkomsten;
 4. huurrecht: Huur van bedrijfs- en woonruimte en andere onroerende zaken, huurprijzen, redigeren van contracten, het voeren van procedures;
 5. bestuursrecht: adviezen en procedures op het gebied van bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk ordeningsrecht, (bouw)vergunningen, (plan)schadevergoedingen en bestuurs-dwangaanschrijvingen;
 6. geldvorderingen en incasso-zaken;
 7. agrarisch recht;
 8. aansprakelijkheid, schade en verzekering;
 9. bouwrecht: technisch bouwrecht, bouwarbitrages, aannemingsovereenkomsten, turn-key projecten, meerwerk, oplevering;
 10. insolventierecht: Sanering van ondernemingen, doorstartconstructies, surseance van betaling, crediteurenregelingen, faillissementen;
 11. financieel recht: geldleningen, zekerheden;
 12. ICT recht;
 13. Intellectueel eigendomsrecht;
 14. Sociaal Zekerheidsrecht: advies over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO); uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK).