Corona noodmaatregel ondernemers (update 30-03-2020)

Per 17 maart 2020 is de werktijdverkorting (wtv) stopgezet.

 • Indien toekenning vergunning heeft plaatsgevonden, dan blijft deze van kracht.
 • Bij eventuele verlenging moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling.
 • Wanneer wtv is aangevraagd maar u heeft nog geen antwoord ontvangen: u krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv wordt beschouwd als een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Het schematische overzicht van de Rijksoverheid van de diverse regelingen is onderaan dit document als bijlage opgenomen.

1. Introductie nieuwe tijdelijke maatregel NOW

Hoofdlijnen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW):

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in loonkosten en hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen.
 • Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract doorbetalen (werkgever kan dus ook aanvragen doen voor oproepkrachten; het uitzendbureau voor uitzendkrachten).
 • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden.
 • Mogelijkheid tot verlenging voor periode van 3 maanden (eventuele andere voorwaarden).

Voorwaarden NOW:

 • Werkgever mag geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • Aanvraag geldt voor periode van 3 maanden (met evt. verlenging van 3 maanden).
 • Regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte NOW:

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Voorschot NOW:

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

Aanvraag NOW:

Indiening bij UWV. Nadere informatie over wijze van indiening volgt.

Voor werknemers:

 • Werknemers ontvangen volledige loondoorbetaling van werkgever.
 • Werknemer verbruikt geen WW-rechten.
 • Aanvraag loopt via werkgever.
 • Met werkgever worden afspraken gemaakt of werknemer (thuis) werk verricht.

 2. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum

Ondersteuning

Ter ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) wordt een tijdelijke regeling ingesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure, krijgen:

 1. Een aanvulling voor het levensonderhoud. Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, dat niet terugbetaald hoeft te worden. De aanvulling kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal ca. € 1.500,00 per maand (netto) voor gehuwden en € 1.050,00 (netto) voor ongehuwden.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157,00. Rente is 2%. Looptijd is 3 jaar, en aflossingsvrij tot januari 2021.

Voor wie

 • Zelfstandige ondernemer, bijvoorbeeld
  • ZZP-ers.
  • Eenmanszaken met personeel.
  • Vennoten en maten van personenvennootschappen.
  • DGA met volledige zeggenschap (meer dan 50% van de aandelen) én draagt financiële risico’s.
 • Woonachtig in Nederland.
 • Bedrijfsmatig actieve onderneming in Nederland (‘grens’ gevallen worden bekeken).
 • Ingeschreven in Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020.
 • Voldoen aan urencriterium van 23,5 uur per week (1.225 uur op jaarbasis).
 • DGA maakt aannemelijk dat de besloten vennootschap geen salaris kan betalen.

Voorwaarden:

 • Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats.
 • Geen kostendelersnorm.
 • Geen terugbetaling achteraf.

Procedure:

 • Bij de gemeente waar zelfstandige woonachtig is.
 • Aan te vragen digitaal, via formulier.

Het kabinet gaat proberen om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen in plaats van binnen de reguliere termijn van 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen.

3. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000,00

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen éénmalig een forfaitair bedrag van € 4.000,00 euro als noodvoorziening. Dit in het kader van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als Noodloket. Het betreft een gift.

Voor wie

 • Het gaat onder meer om de horeca, de cultuur- en sportsector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
 • Bepalend is de eerste SBI code van 15 maart 2020 (zie bijlage onder aan dit document).
 • Minder dan 250 medewerkers.
 • Indien de SBI- code er niet bij staat, maar er toch een nijpende situatie ontstaat kan de ondernemer dit aangeven op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl. Ook is aangegeven dat wanneer de SBI code niet goed is, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dit nader kan beoordelen.

Voorwaarden

 • De onderneming, met uitzondering van SBI codes 56.10.1, 56.10.2 en 56.30
  (horeca), moet wel buiten de eigen woning staan.
 • In Nederland gevestigd.
 • Geen overheidssteun op basis van de De-minimisverordening ontvangen in afgelopen 2 jaar.
 • Verklaring van ondernemer van 16 maart 2020 tot 15 juni 2020 vaste lasten van € 4.000,00 te verwachten.
 • Verklaring van ondernemer van 16 maart 2020 tot 15 juni 2020 een verlies te verwachten van € 4.000,00 te verwachten.
 • Bedrijfsrekening hebben.

Hoe

4. Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar 0,01 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

5. Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen

Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie om leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO).

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro.
De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Het borgstellingskrediet voor het MKB (BMKB) wordt fors verhoogd. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

6. Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting

Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.

7. Overige aandachtspunten

In het kader van de WW-premiedifferentiatie die per 1 januari 2020 is ingevoerd, geldt dat de lage premie moet worden herzien naar de hoge premie als in een jaar minimaal 30% meer uren zijn verloond dan overeengekomen. Aangezien onder andere in de zorg nu veel meer wordt overgewerkt, zal het kabinet dit gaan aanpassen zodat organisaties daar geen hinder van ondervinden.

De eis dat de arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2020 uiterlijk op 1 april 2020 op schrift moeten zijn gesteld om de lage WW-premie te mogen toepassen, is versoepeld. De datum is verschoven naar 1 juli 2020.

Uitbreiding regeling per 30 maart 2020

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. De lijst met branches en sectoren wordt naar verwachting maandag 30 maart 2020 geactualiseerd, zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

BIJLAGES

 • Lijst vastgestelde SBI-codes
 • Schematisch overzicht Rijksoverheid regelingen per 30 maart 2020

Bekijk / download het hele artikel + bijlages (PDF)