Klachtbehandeling en Tuchtcommissie

Klachten over de wijze van beroepsuitoefening van leden worden afgehandeld overeenkomstig het reglement klacht en tuchtzaken. Het reglement klacht en tuchtzaken is beschikbaar in een PDF document.

Klik hier om het reglement klacht en tuchtzaken te bekijken.

De wijze van beroepsuitoefening wordt getoetst aan de regels van eer en waardigheid van het beroep, zoals bepaald in het reglement beroepsuitoefening. Het reglement beroepsuitoefening is beschikbaar in een PDF document.

Klik hier om het reglement beroepsuitoefening te bekijken.

Klachten kunnen in eerste instantie worden ingediend bij het Bestuur van NEVOA. Het Bestuur zal alsdan proberen om de klacht aanstonds op te lossen.

Lukt dit niet, dan stelt het Bestuur de klachtbehandelaar op de hoogte van de klacht. De klachtbehandelaar zal trachten de klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen. De klachtbehandelaar is mr Claire Vendel.

Indien klager niet tevreden is over de klachtafhandeling door de klachtbehandelaar, kan de klacht worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. De tuchtcommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, waarvan twee afkomstig uit de rechterlijke macht en een uit de bedrijfsjuridische praktijk.