Lidmaatschap

Open voor bedrijfsjuridisch adviseurs

Lid worden?

Dat kan als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Hieronder volgen die voorwaarden.

Het lidmaatschap van NEVOA staat open voor iedere bedrijfsjuridisch adviseur die zelfstandig of in dienstbetrekking zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van bedrijfsjuridische aard die uitsluitend betrekking hebben zijn/haar cliënten c.q. op cliënten van zijn/haar werkgever en die aan een relevante instelling van hoger onderwijs één van de volgende opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd:

  • het doctoraalexamen in de rechtswetenschappen/rechtsgeleerdheid (Nederlands recht of Notarieel recht)
  • een juridische master degree met civiel effect
  • een hogere juridische beroepsopleiding (HBO Rechten) met aansluitend een juridische master degree leidend tot civiel effect.

Commissie van Beoordeling

NEVOA kent een Commissie van Beoordeling. Deze commissie is belast met advisering van het bestuur over verzoeken tot toelating tot het lidmaatschap, kan ook adviseren adviseurs toe te laten met een andere relevante vorming op universitair niveau.

Indien een gewoon lid niet langer het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur uitoefent, kan het lidmaatschap worden omgezet in een bijzonder lidmaatschap. Vraag naar de voorwaarden.

Het lidmaatschapsgeld (excl. 21% BTW) bedraagt: 181,50 euro (tarief anno 2022).

Wil je lid worden?

Je aanmelding wordt na ontvangst door het bestuur voorgelegd aan de Commissie van Beoordeling.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door een lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 7b van de Statuten worden opgezegd door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het Bestuur. De opzegging dient te worden gedaan vóór afloop van het verenigingsjaar en tegen het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Na opzegging ontvangt het lid een bevestiging van het secretariaat van de opzegging en de datum waartegen het lidmaatschap eindigt. De contributie blijft voor het gehele verenigingsjaar (waarin is opgezegd) verschuldigd.

In artikel 7 van de Statuten staat de volledige regeling over het einde van het lidmaatschap en de overige wijzen waarop het lidmaatschap kan eindigen opgenomen. Klik hier voor de statuten.